HCL 2019

Hotararea nr 1/2019  privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al Comunei Căscioarele


Hotararea nr 2/2019privind aprobarea reţelei şcolare de pe raza UAT Căscioarele, judetul Călăraşi,
pentru anul scolar 2019 –2020


Hotararea nr 3/2019 salubrizareprivind modificarea tarifului/taxei speciale pentru operarea serviciului de salubrizareHotararea nr 5/2019 privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 2019 pentru repartizarea orelor de munca stabilit in baza prevederilor Legii nr.416/2001

Hotararea nr 22/2019 privind modificarea si completarea HCL nr 22/31.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici detaliati in studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Reabilitare, medernizare, extindere si dotare asezamant cultural”

Hotararea nr.23/28.06.2019 privind modificarea HCL nr 23/31.07.2017 privind predarea catre M.D.R.A.P. prin „C.N.I.” S.A a amplasamentului si asigurarea condtitiilor in vederea executarii obiectivului de investitii „Reabilitare, medernizare, extindere si dotare asezamant cultural”