Dispozitii 2017


DISPOZITIA nr 4/2017 privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse –
DISPOZITIA nr 6/2017 prlvlnd stabilirea Programului de comunicare verbala a informaliilor de interes public –
DISPOZITIA nr 7/2017 privind constituirea comisiei de analiza a reclamatiilor administrative privind incllcarea dreptului de acces la informafii de interes public –
DISPOZITIA nr 8/2017 privind reorganizarea consiliului comunitar consultativ –
Dispozitia nr 9/2017 privind convocarea Consiliului Local al comunei Cascioarele in sedinta ordinara –

Dispozitia nr 16/2017 privind acordarea unei indemnizatii persoanelor cu handicap grav reprezentand concediul de odihna neefectuat aferent anului 2016 de catre asistentii personali ai acestora –
Dispozitia nr 19/2017 privind majorarea cu 20 la suta a cuantumului brut al salariilor de baza,inclusiv a sporurilor acordate personalului
Dispozitia nr 20/2017 privind stabilirea salariului debazil pentru asistentii personali –
Dispozitia nr 21/2017 stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare acordate persoanelor cu handicap grav –
Dispozitia nr 22/2017 privind convocarea Consiliului Local al comunei Cascioarele in sedinta ordinara –
Dispozitia nr 23/2017 privind numirea pe perioada determinata a doamnei Bordei Ionela in functia publica de executie temporar vacanta de referent, clasa III, gradul profesional principal
Dispozitia nr 29/2017 privind incetarea platii ajutorului social acordat familiei domnului Dragomir Dumitru –

Dispozitia nr 32/2017 privind convocarea Consiliului Local al comunei Cascioarele in sedinta ordinara –
Dispozitia nr 33/2017 privind adoptarea Declaratiei de aderare la valorile fundamentale, a Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020
Dispozitia nr 34/2017 privind convocarea Consiliului Local al comunei Cascioarele in sedinta de indata –
Dispozitia nr 48/2017 privind desemnarea persoanei responsabile de aplicarea Legii nr.522003 privind transparenta si a Legii nr.5442001 privind liberul acces la informatiile de interes public
Dispozitie 49 pag2 Dispozitie 49 pag1 privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor legale privind declaratiile de avere si interese
Dispozitia nr 50/2017 privind numirea unui reprezentant aI autoritatii tutelare pentru asistarea persoanelor virstice in vederea incheierii de acte juridice de instrainare –
Dispozitia nr 51/2017 privind privind aprobarea Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta pentru anul 2017 al comunei Cascioarele –
Dispozitia nr.52/2017 privind aplicare sanctiune disciplinara domnului Chirita Gheorghe, paznic –
Dispozitia nr.54/2017 privind stabilirea comisiei de verificare faptica in teren a existentei produsuluiproduselor supuse comercializ[rii pentru eliberarea carnetului de comercializare
Dispozitia nr.56/2017 privind convocarea Consiliului Local al comunei Cascioarele in sedinta ordinara –
Dispozitia nr.60/2017 privind majorarea cuantumului brut al indemnizatiilor pentru personalul care ocupa functii de demnitate publica alese, respectiv primar si viceprimar –
Dispozitia nr.66/2017 privind actualizarea Comisiei pentru probleme de aparare –
Dispozitia nr.71/2017 privind desemnarea doamnei Nastase Crenguta-bibliotecar, responsabil cu arhiva Primariei Cascioarele –
Dispozitia nr.86/2017 privind convocarea C.L. in sedinta ordinara –
Dispozitia nr.87/2017 privind stabilirea indemnizatiei lunare pentru functia de demnitate publica PRIMAR al comunei Cascioarele, judetul Calarasi –
Dispozitia nr.88/2017 privind stabilirea indemnizatiei lunare pentru functia de demnitate publica VICEPRIMAR al comunei Cascioarele, judetul Calarasi –
Dispozitia nr.89/2017 privind reincadrarea doamnei Dragomir Alexandra in functia publica de conducere -secretar 
Dispozitia nr.90/2017 privind reincadrarea domnului CUCUTA GHEORGHE functionar in cadrul aparatului de specialitate al comunei Cascioarele –
Dispozitia nr.912017 privind reincadrarea domnului CLATESTEANU SORIN STEFAN functionar in cadrul aparatului de specialitate al comunei Cascioarele –
Dispozitia nr.92/2017 privind reincadrarea domnului CUCUTA ALEXANDRU functionar in cadrul aparatului de specialitate al comunei Cascioarele –
Dispozitia nr.93/2017 privind reincadrarea dnei DUTA VERONICA functionar in cadrul aparatului de specialitate al comunei Cascioarele –
Dispozitia nr.94/2017 privind reincadrarea dnei GURAU ELENA functionar in cadrul aparatului de specialitate al comunei Cascioarele –
Dispozitia nr.95/2017 privind reincadrarea dnei BOROVINA MARIA functionar in cadrul aparatului de specialitate al comunei Cascioarele –
Dispozitia nr.96/2017 privind reincadrarea dnei MADIN ELENA functionar in cadrul aparatului de specialitate al comunei Cascioarele
Dispozitia nr.97/2017 privind reincadrarea domnului PREDA MARIN personal contractual in cadrul aparatului de specialitate al comunei Cascioarele –
Dispozitia nr.98/2017 privind reincadrarea dnei BORTEA STEFANIA personal contractual in cadrul aparatului de specialitate al comunei Cascioarele –
Dispozitia nr.99/2017 privind reincadrarea domnului CHIRITA GHEORGHE personal contractual in cadrul aparatului de specialitate al comunei Cascioarele –
Dispozitia nr.100/2017 privind reincadrarea domnului GRECEANU GHEORGHE personal contractual in cadrul aparatului de specialitate al comunei Cascioarele –
Dispozitia nr.101/2017 privind reincadrarea d NASTASE CRENGUTA DANIELA personal contractual in cadrul aparatului de specialitate al comunei Cascioarele –
Dispozitia nr.108/2017 privind reincadrarea doamnei Bordei Ionela- functionar public in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cascioarele –
Dispozitia nr.113/2017 privind convocarea CL in sedinta ordinara –
Dispozitia nr.114/2017 privind privind abrogarea alin. (3) al art.l din Dispozitia primarului nr.9131.07.2017 privind reincadrarea domnului Clatesteanu Sorin
Dispozitia nr.115/2017 privind constituirea comisiei la terminarea lucrarilor Modernizare drumuri si strazi in comuna Cascioarele, judetul Calarasi –

Dispozitia nr.117/2017 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Obedeanu Adina-Elena –
Dispozitia nr.118/2017 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Obedeanu Postolea Marieta –
Dispozitia nr.120/2017 privind desemnarea reprezentantului primarului in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale nr.1 Cascioarele –
Dispozitia nr.121/2017 privind convocarea CL in sedinta ordinara –
Dispozitia nr.132/2017 privind acordarea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, in perioada sezonului rece, pentru familiile si persoanele singure beneficiare ale Legii nr.416200l
Dispozitia nr.134/2017 privind convocarea CL in sedinta ordinara –
Dispozitia nr.136/2017 privind acordarea unui ajutor de inmormantare –
Dispozitie 137 pag1,pag2 privind desemnarea functionarului care se va ocupa de aplicarea Legii nr.l7/2014 privind unele masuri de reglementare vanzarii – cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan \

Dispozitia nr.140/2017 privind modificarea cuantumului alocaTiei pentru sustinerea familiei domnului Gurau Ionel
Dispozitia nr.141/2017 privind schimbare titular si modificare cuantum ajutorului social acordat familiei d-lui Pifoi lon –
Dispozitia nr.142/2017 privind acordarea indemnizatiei lunare d-nei Dragomir Stefana –
Dispozitia nr.143/2017 privind actualizarea grupului de lucru POAD –
Dispozitia nr.144/2017 privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinfei cu lemne familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse
Dispozitia nr.145/2017 privind convocarea CL in sedinta ordinara –
Dispozitia nr.146/2017 privind constituirea comisiei de inventariere a patrimoniului public si privat, a elementelor de activ si pasiv ale comunei Cascioarele pentru anul 2017 –
Dispozitia nr.147/2017 privind angaiarea doamnei Ilie Alexandra in func{ia de asistent personal al persoanei cu handicap grav Ilie Ion –
Dispozitia nr.1482017 privind privind convocarea C.L. in sedinta extraordinara –
Dispozitia nr.149/2017 privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse –
Dispozitia nr.150/2017 privind convocarea C.L. in sedinta de indata
Dispozitia nr.151/2017 privind convocarea C.L. in sedinta ordinara –
Dispozitia nr.152/2017 privind acordarea indemnizatiei lunare doamnei Dragomir Ioana –
Dispozitia nr.153/2017 privind acordarea indemnizatiei lunare d TUTU GHEORGHE
Dispozitia nr.154/2017 privind stabilirea indemnizatiei lunare pentru functia de demnitate publicA PRIMAR al comunei Cascioarele, judetul Calarasi –
Dispozitia nr.155/2017 privind stabilirea indemnizatiei lunare pentru functia de demnitate publicA VICEPRIMAR al comunei Cascioarele, judetul Calarasi –
Dispozitia nr.156/2017 privind stabilirea salariului de bazA brut pentru doamna Dragomir Alexandra- funcTionar public de conducere –
Dispozitia nr.157/2017 privind stabilirea salariului de baza brut pentru d CUCUTA GHEORGHE- funcTionar public –
Dispozitia nr.158/2017 privind stabilirea salariului de baza brut pentru d CLATESTEANU SORIN- functionar public –
Dispozitia nr.159/2017 privind stabilirea salariului de baza brut pentru d CUCUTA ALEXANDRU- functionar public –
Dispozitia nr.160/2017 privind stabilirea salariului de baza brut pentru d DUTA VERONICA- functionar public –
Dispozitia nr.161/2017 privind stabilirea salariului de baza brut pentru d GURAU ELENA- functionar public –
Dispozitia nr.162/2017 privind stabilirea salariului de baza brut pentru d BOROVINA MARIA- functionar public –
Dispozitia nr.163/2017 privind stabilirea salariului de baza brut pentru d MADIN ELENA- functionar public –
Dispozitia nr.164/2017 privind stabilirea salariului de baza brut pentru d BORDEI IONELA- functionar public –
Dispozitia nr.165/2017 privind stabilirea salariului de baza brut pentru d PREDA MARIN- personal contractual –
Dispozitia nr.166/2017 privind stabilirea salariului de baza brut pentru d BORTEA STEFANIA- personal contractual –
Dispozitia nr.167/2017 privind stabilirea salariului de baza brut pentru d CHIRITA GHEORGHE- personal contractual –
Dispozitia nr.168/2017 privind stabilirea salariului de baza brut pentru d GRECEANU GHEORGHE- personal contractual
Dispozitia nr.169/2017 privind stabilirea salariului de baza brut pentru d NASTASE CRENGUTA- personal contractual –
Dispozitia nr.170/2017 privind stabilirea salariului de baza brut pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicaP grav –
Dispozitia nr.171/2017 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare acordate persoanelor cu handicap grav –