Buletin informativ (Legea 544/2001)

BULETIN INFORMATIV

Publicat in conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberal acces la informatii de interes public

Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice

 

-Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici,republicata,actualizata
-Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale,republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea nr.53/2003,Codul Muncii
-Legea nr.393/2004 privind statutul alesilor locali,actualizata;
-Legea nr.554/2004 a contenciosului administrative cu modificarile ulterioare;
-Legea nr.7/2004 privind Codul de conduit a functionarilor publici,cu modificarile si completarile ulterioare
-Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
-Legea nr.544/2001 privind liberal acce4s la informatii de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea nr.571/2003, privind Codul fiscal Codul Muncii
Structura organizatorica,atributiile departamentelor autoritatii sau institutiei publice -Organigrama institutiei aprobata prin HCL nr.43/19.09.2016
-Regulamentul de organizare si functionare (afisat pe site-ul primariei)
-Regulamentul de ordine interioara (afisat pe site-ul primariei)
Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice -Primar-Straseschi Nicolae
-Viceprimar-Ghezea Constantin
-Secretatr-Dragomir Alexandra
-Referent-Bordei Ionela  responsabil cu aplicarea Legii 544/2001
Coordonatele de contact ale autoritatii sau intitutiei publice -Denumire:Primaria Comunei Cascioarele
-Sediul:Str.Principala nr.89,cod postal 917020
-Telefon:0242525046
-Fax:0242/525046
-E-mail:primariacascioarele2006@yahoo.com
-Website- www.comunacasioarele.ro
Audiente -Primar Staseschi Nicolae -Luni -9.00-12.00
-Viceprimar-Ghezea Constantin-Marti orele-9.00-12.00
-Secretar-Dragomir Alexandra-Joi-9.00-12.00
Surse financiare,bugetul si bilantul contabil Bilanturi contabile
Buget pe surse financiare incepand cu anul 2015
Situatia platilor (executia bugetara)
Situatia drepturilor salariale
Programele si strategiile proprii  
Lista cuprinzand documentele de interes public -Informatii de interes public comunicate din oficiu, potrivit art.5 din Legea nr.544/2001 privind liberal acces la informatii de interes public se regasesc pe site-ul Primariei;
-Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Cascioarele;
-Structura organizatorica,atributiile departamentelor,programul de functionare,programul de audiente al Primarieie comunei Cascioarele;
-Numele si prenumele persoanelor din conducere,si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
-Coordonatele de contact ale Primariei comunei Cascioarele,respectiv:denumirea,sediul,numerele de telefon,fax,adresa de e-mail si adresa paginii de internet;
-Sursele financiare ,bugetul si bilantul contabil;
-Programele si strategiile proprii,alte documente publicate pe site-ul institutiei;
-Lista documentelor produse si /sau gestionate,potrivit legii;
-Modalitati de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatii de interes public solicitate.
Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate,potrivit legii Hotarari adoptate de Consiliul Local al com. Cascioarele;
Dispozitii emise de Primarul com.Cascioarele;
-Rapoartele anuale intocmite conform Legii 52/2003 privind transparenta decizionala si a Legii 544/2001 privind liberal acces la informatii de interes public;
-Regulamentul de organizare si functionare Consiliului Local Cascioarele,regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului,regulamentul de ordine interioara;
-Rapoartele anuale de activitate intocmite de catre consilieri locali precum si de catre primar si viceprimar;
-Declaratiile de avere si declaratiile de interese ale functionarilor publici;
-Declaratiile de avere si declaratiile de interese ale alesilor locali;
Informarile intocmite de Primarul com.Cascioarele privind starea economico-sociala,a comunei,rapoartele anuale de activitate economico-sociala,precum si informari asupra modului de  aducere la indeplinire a hotararilor Consiliului Local Cascioarele;
-Buget local;
Bilant contabil;
-Contul de executie al veniturilor bugetare;
-Contul de executie al cheltuielilor bugetare;
-Situatii privind stadiul lucrarilor de investitii;
-Lista de achizitii publice;
-Publicatiile de casatorie;
Minutele dezbaterii ;
-Planul urbanistic general,regulamentul de urbanism,planurile urbanistice zonale,planurile urbanistice de detaliu;
-Lista certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire/desfiintare eliberate;
-Nomenclatorul stradal;
-Situatia statistica privind activitatea de stare civila;numarul nasterilor,casatoriilor,deceselor si alte asemenea;
-Lista beneficiarilor venitilui minim garantat.
-Informare cu privire la posturile vacante si ocuparea lor prin concurs;
-Nivelul impozitelor si taxelor locale stabilite conform hotararilor Consiliului Local Cascioarele,modul de calcul al acestora,facilitatile fiscal de care beneficiaza animate categorii de cetateni,informatii care privesc aplicarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, modificata si completata;
Lista certificatelor de producator eliberate;
-Informatii privind activitatea cultural-sportiva desfasurata pe teritoriul comunei;
-Documentele privind relatiile cu O.N.G.-uri, programe si colaborari;
-Relatii de colaborare sau parteneriat cu autoritati publice din tara si strainatate,infratirea cu alte comunitati din strainatate;programe ale unor vizite bilaterale.
Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatii de interes public solicitate -Sunt prevazute in art.21 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public ,si anume:
-In cazul in care o persoana considera ca dreptul sau privind accesul la informatii de interes public a fost incalcat,acesta se poate adresa cu reclamatie administrativa, conducatorului institutiei publice careia i-a fost solicitata informatia.
-Persoana care se considera vatamata in drepturile sale poate depune  reclamatia administrativa prevazuta in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta  a refuzului explicit sau tacit al angajatilor din cadrul autoritatii sau institutiei publice .
-Solicitantul care, dupa primirea raspunsului la reclamatia administrativa se considera in continuare lezat in drepturle sale prevazute de lege, poate face plangere la sectia de contencio administrative a tribunalului,in termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevazute de Legea nr.544/2001

 

BULETIN INFORMATIV-2018
BULETIN INFORMATIV-2017